تلفن: 044.33467231
azizi.nesa@yahoo.com: info[at]nesaazizi.com
موبایل: 09144434006
آدرس: ارومیه, مولوی 2 ، کوچه 6، سالن زیبایی عروسک